Niedziela, 27 września 2020 r. 271 dzień roku
Międzynarodowy Dzień Turystyki, Dzień Budowlańca

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Informacje o cechu
Statut prawny
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Cele i zadania

Strona emitowana: 2083
Wydrukuj stronę1. Cech zobowiązany jest dbać o prawidłowy rozwój rzemiosła.
2.Do zadań Cechu należy w szczególności:

 1. utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej członków,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania działalności,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
 4. przedstawianie właściwym organom administracji państwowej samorządowej wniosków dotyczących zadań oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,
 5. udzielanie zakładom rzemieślniczym pomocy przy wykonywaniu działalności w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
 6. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność członków i wykonywanie związanych z tym kontroli,
 8. udzielanie pomocy w prawidłowym kształtowaniu cenników za usługi,
 9. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
 10. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i ich pracowników ,
 11. propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego,
 12. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów ,
 13. roztaczanie opieki nad młodzieżą uczniowską,
 14. udzielanie pomocy członkom Cechu w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz organizowanie szkolenia w tym zakresie,
 15. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin,
 16. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych oraz do oganizacji społecznych ,
 17. zgłaszanie, na wniosek Izby Rzemieślniczej, kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
 18. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 19. udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania działalności oraz udzielanie pomocy organizacyjnej członkom uruchamiającym zakłady, w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle,
 20. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym przez Zarząd Cechu,
 21. prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz członków Cechu,
 22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 23. współdziałanie i współpracowanie z przedsiębiorcami nie będącymi rzemieślnikami, spółdzielniami rzemieślniczymi oraz z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami – w zakresie określonym przez Zarząd Cechu.


Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2020 r. Wielkopolski Cech Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu